ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 02 มี.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 02 มี.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนควนพระสาครินทร์(ปรับปรุง) 12 ต.ค. 59
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 07 ก.ย. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(สอนวิชาเคมี) 30 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกเคมี 26 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง02/2558 20 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและถนนประกอบอาคารเรียน 05 ก.พ. 58
ภาพกิจกรรม
1.ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการงาน ม.4-6 16 พ.ย. 60
เกณฑ์การแข่งขันทักษะระดับภาค ครั้งที่ 67 03 พ.ย. 60
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09 พ.ค. 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17 มี.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12 มี.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11 ม.ค. 56
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03 ม.ค. 56
3.คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
หนังสั้น ถึงเวลาเปลี่ยน
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8
4 ปี ผอ.มาลี แก้วละเอียด /admin
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 25 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้บูรณาการลดขยะในโรงเรียน 31 พ.ค. 60
สมุดบันทีกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 19 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 09 ธ.ค. 59
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 14 มิ.ย. 59
5.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ ปี 60 19 ต.ค. 59
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ก.ค. 59
คู่มือการใช้ Tablet 09 มิ.ย. 57
การดูแลรักษา Tablet 09 มิ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557 19 เม.ย. 57
แบบฟอร์มโครงการปี 57 07 เม.ย. 57
แผนการใช้เงิน ปี 57 07 เม.ย. 57
แบบรายงานโครงการประจำปี 2556 07 เม.ย. 57
6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2560 / งานสารสนเทศ 09 ส.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2560 /งานสารสนเทศ 09 ส.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม. 12. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 02 มี.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 02 มี.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริการทั่วไป 05 ก.ค. 59
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป 05 ก.ค. 59
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป 05 ก.ค. 59
7.กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 22 ก.ค. 59
8.ห้องเรียน DLIT
- เว็บไซต์DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือคลังข้อสอบ สพฐ 13 ส.ค. 60
- การนิเทศติดตาม DLIT 13 ส.ค. 60
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 13 ส.ค. 60
- แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ DLIT 13 ส.ค. 60
- คู่มือห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา DLIT 13 ส.ค. 60
- เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 13 ส.ค. 60
- มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล 04 ส.ค. 60
9 เว็บไซต์ ผลงานนักเรียน
5 น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ โดย น.ส.เนตรอับสร เมรุรัตน์ 02 มี.ค. 61
คอลลาเจนที่น่าสนใจ โดย Nakarin Puangtong 01 มี.ค. 61
5 ท่าออกกำลังกายเอวเล็ก โดย น.ส.สุภาภรณ์ ทองบริบูรณ์ 01 มี.ค. 61
ขนมไทยอะไรเอ่ย โดย น.ส.ภัทรภรณ์ ก่อเกิด 01 มี.ค. 61
วิธีรักษาสิวแบบธรรมชาติ โดย น.ส.นรีกานต์ ศรียา 01 มี.ค. 61
อาหารพื้นบ้านภาคใต้ โดย น.ส.วีรยา ขาวนวล 01 มี.ค. 61
ฟุตบอล โดย น.ส.อรวรรณ แก้วอ่อนแสง 01 มี.ค. 61
คัพเคก โดย น.ส.ศิริพร พรหมศิลา 01 มี.ค. 61
รับเรื่องร้องเรียน
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ