ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา          วิสัยทัศน์         

ภายในปี 2557 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ร่วมกับชุมชน
พัฒนาโรงเรียน สู่มาตรฐานโรงเรียนในฝัน 
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง