ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2012
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 396092
Page Views 493366
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ี 25/2558
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2558
ระดับเขต (นครสรีฯ) ครั้งที่ 24/2557
ระดับเขต(พัทลุง) ปี 2557
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ 23 /2556
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2556
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 /2557
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 64 /2557
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
ข้อมูลด้านเทคนิค
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์


          พันธกิจ        


1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

   ทักษะการสื่อสารในการดำรงชีวิต มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกตามวิถีไทย

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิด เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

3.ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็ฯไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

   ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

4.มีการบริหารจัดการแบบกัลยานมิตร ใช้หลักธรรมาภิบาล ประกันสุขภาพ

   และเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้

   ทุกกลุ่มสาระและใช้ในชีวิตประจำวัน

6.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี มีกลุ่มภาคีเครือข่าย

   พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

7.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรอื่นๆ 

   ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน         เป้าประสงค์       


1.นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน

   ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2.โรงเรียนผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝัน

   เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ

4.โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ครูและผู้บริหารมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจรักสถาบันอยู่ร่วมกัน

   อย่างมีความสุขโรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12