ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์


          พันธกิจ        


1.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยี 

   ทักษะการสื่อสารในการดำรงชีวิต มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกตามวิถีไทย

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิด เกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

3.ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็ฯไทย มีนิสัยรักการอ่าน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

   ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

4.มีการบริหารจัดการแบบกัลยานมิตร ใช้หลักธรรมาภิบาล ประกันสุขภาพ

   และเน้นการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5.บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้ากับการจัดการเรียนรู้

   ทุกกลุ่มสาระและใช้ในชีวิตประจำวัน

6.ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี มีกลุ่มภาคีเครือข่าย

   พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ

7.บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรอื่นๆ 

   ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน         เป้าประสงค์       


1.นักเรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะตามมาตรฐานโรงเรียนในฝัน

   ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

2.โรงเรียนผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนในฝัน

   เป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างยั่งยืน

3.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ

4.โรงเรียนเป็นแบบอย่างในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ครูและผู้บริหารมีความก้าวหน้าตามมาตรฐานวิชาชีพ

6.ชุมชนและบุคลากรในโรงเรียนมีความภาคภูมิใจรักสถาบันอยู่ร่วมกัน

   อย่างมีความสุข