ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์


เอกลักษณ์ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์

โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดีอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนควนพระสาครินทร์

ซื่อสัตย์ ประหยัด พอเพียง