ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
       นายอำนวย ไมตรีจร     
       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ     
          นายวิชาญ ฤทธิเดช       
             หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป            
       นางสุภัทร คชวงศ์      
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ        
        นางมะลิ ฤทธิเดช      
         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      
           นายวีรัตน์ จิตสาวสดิ์         
            หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน           

          นายธนวัฒน์  จิตต์ภักดี         
         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
       นางสาวลาวัลย์  ทองปี้     
      ตัวแทนแทนครู