ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ มณีนิล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2524-พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : นายขวัญชัย ชูไฝ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527-พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายประมาณ ปรีชาติวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ฟองมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544-พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา มากมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลี แก้วละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-พ.ศ.2557
ชื่อ-นามสกุล : นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-ปัจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :