ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
6.กลุ่มบริหารงานทั่วไป
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2560 / งานสารสนเทศ (อ่าน 382) 09 ส.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2560 /งานสารสนเทศ (อ่าน 403) 09 ส.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ (อ่าน 285) 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม. 12. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 (อ่าน 294) 02 มี.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 (อ่าน 314) 02 มี.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริการทั่วไป (อ่าน 456) 05 ก.ค. 59
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 418) 05 ก.ค. 59
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 634) 05 ก.ค. 59