ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4.กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 27) 25 ก.ค. 61
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 318) 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้บูรณาการลดขยะในโรงเรียน (อ่าน 262) 31 พ.ค. 60
สมุดบันทีกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) (อ่าน 292) 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (อ่าน 315) 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (อ่าน 278) 19 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 368) 09 ธ.ค. 59
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 511) 14 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 590) 24 พ.ย. 58
ข้อสอบ O-net คณิตศาสตร์ (อ่าน 593) 16 ก.ย. 58
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา58 (อ่าน 607) 24 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน รายงานการพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความส (อ่าน 938) 25 พ.ย. 57
เอกสารอบรมพัฒนาหลักสูตร๕๑ ปีการศึกษา๒๕๕๗ (อ่าน 642) 27 พ.ย. 57
คู่มือ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (อ่าน 621) 03 ก.ย. 57
การติดตั้งเนื้อหาชั้น ม.2 Tablet SD08 (อ่าน 770) 02 ก.ย. 57
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 600) 01 ก.ค. 57
รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา๒๕๕๖ (อ่าน 565) 13 มิ.ย. 57
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการปะกันคูณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 658) 05 มี.ค. 57
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 714) 07 มิ.ย. 56
แบบแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา (อ่าน 712) 29 พ.ค. 56
รายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียน(SAR) ปี ๒๕๕๕ (อ่าน 632) 09 พ.ค. 56