ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวขัตติยา ฉ้วนกลิ่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนิศาชล มัธยม
ครู คศ.2

นายศุภชัย มากมา
ครู คศ.1