ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนันทิดา เอียดเฉลิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอำนวย ไมตรีจร
ครู คศ.3

นายวิชาญ ฤทธิเดช
ครู คศ.3

นางจุรีพรรณ จิตสวาสดิ์
ครู คศ.3

นางลีลาวัลย์ พร้อมมูล
ครู คศ.3