ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตติ์ เต็มแขก
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.นริศรา ทองสุขแสง
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ธัญจิรา บัวแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กรรณิการ คงช่วย
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เขมิกา ขาวนวล
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล สุริยจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วรรณฑณา มงชู
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กาญจนา บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5